Predania - Bucuresti

Сдружение Предания, чрез Проекта Авдела, си поставя за цел да открие, издаде и предложи на публиката научните и художествените творби от културното наследство на аромъните и близките на тях. Тези културни съкровища, особено намиращите под обществена опека, ще станат достъпни безплатно за изследователите и заинтересованите.
Проектът Авдела е неправителствен, с нестопанска цел, осъществен с доброволния труд на лицата (авторите и редакционната колегия) и институциите, които в широк смисъл се занимават с изследването, развитието и запазването на културата на аромъните.
Проектът ще включва издания на хартиен носител (книги, списания, брошури), мултимедийни продукти (аудио-CD, CD-ROM, филми и т.н.); ще се организират срещи, симпозиуми, летни школи, културни програми.
Проектът е предназначен предимно за аромъните, с намерението да предложи начин за съхраняване на езика, опознаване на корените и историческото, общественото и духовното развитие. В еднаква степен е предназначен и за балканските народи, сред които живеят общества от аромъни, за тяхното по-добро опознаване, за да бъде оценена тяхната култура, език, древните традиции, да се радват на уважение и достойно отношение от страна на тези, с които съжителстват.

Принципите, които следва проектът Авдела са:

• Принципьт на последователността, който се изразява в:

  • – грижа за запазването, издаването и разпространението на творбите, които са залегнали в културата на аромъните и техните сродни
  • – използване на ортографските правила, предложени от акад. Д-р Матилда Караджиу Мариоцеану, които се вписват в традицията и развитието на писмеността на аромъните и са използвани от авторите-познавачи.

• Принцип на откритостта, който се изразява в:

  • – изграждане на културни мостовете, които свързват аромъните с балканските народи, но и с универсалното културно наследство
  • – възможност за опознаване на спецификите на аромъните, в рамките на обществото на балканските народи.

• Принцип на свобода на достъп, който се конкретизира в:

  • – свобода за публикуване за всички сътрудници по издаването на трудовете от кутурното наследство на аромъните
  • – безплатен достъп за всички потербители на проекта Авдела – Библиотека на аромънската култура
  • – подкрепа за младите представители на научния и културен елит.

www.proiectavdhela.ro

site realizat de atelierul de grafică