Predania - Bucuresti


Pârâstâseari „Vlahomania” di Spiru Fuchi

Inapoi
30 Octombrie 2013

Cu mari harauâ vâ dămu di hâbari câ mâni- gioi, 31-li di Sumedru, sihatea 18.00 pârâstâsimu Bucureşti tomlu di poezii armâneşţâ di-tu soni alâncitu a poetlui Spiru Fuchi - Vlahomania, la Muzeulu a Literaturil'ei Români (geadeea Dacia, numirlu 12 -aproapea di Piața Romană).

Vâ grimu s-ul cunuşteţ (cara s-nu lu-aveţ adghivâsitâ pânâ tora) icâ s-ul xana-aflaţ poetlu ţi easti di protâ thesi ti literatura Armâńiloru, Spiru Fuchi, pi-tu aestu tomu ţi easti, ași cumu u duchimu noi, yilia a lumil'ei armâneascâ di azâ, cu duhlu, polimlu şi mira a l'ei.

Azburaşti ti carti: Yioryi Vrana.

Lâ ifhâristisimu a doiloru ti tińia ţi nâ u feaţirâ.
Cu nâdia câ va vâ avemu tuţ aclo, cu tutu chirolu şcurtu ţi ştimu câ easti.

 

 

site realizat de atelierul de grafică